Bahasa Lampung (Sungkai Bungamayang)

Lampung Sungkai Bungamayang
Bahasa Lampung tergolong bahasa dengan kosakata terputus. Serumpun jama Batak, Bugis/Bone (Proto Melayu atau Melayu Tua). Suku katani peggat-peggat sehingga nayah konsonan (huruf mati) rangkap. Bubida jama Bahasa Jawa/Sunda. Ulah sebbab hina harus teliti di penulisanni, supayo hulun say ja’ luwah dapo’ mengeja dengan bennor.
Untuk keakuratan lafal lisan ri’ tulisan, hiji panduwanni:
Huruf “R” ram bebunyi “ghain= ‘R’ Prancis”.
Diftong (vokal rangkap) “ai = ay” dan “ui = uy”.  Contoh: kata jurai = juray, sai = say, wai = way, buwai = buway, kawai = kaway, babui = babuy, balui = baluy, langui = languy, dan lain-lain.
Diftong “au = aw”, bakau = bakaw, cigau = cigaw, hilau = hilaw, hanau = hanaw, alau = alaw, palau = palaw, limau = limaw, pantau = pantaw, dan lain-lain.
*nyow, mohow, nuwow, agow, appew (dialek Menggala say ka’ timakay). Dasarni huruf “i” jama “u” layin huruf mati.
Huruf “u” behadopan jama “a, i, e, o” ditambah “w”. Contoh: rua = ruwa, rui = ruwi, hui = huwi, nua = nuwa, buah = buwah, jual = juwal, sua = suwa, sui = suwi, suah = suwah, luah = luwah, haos = hawos, jaoh = jawoh, baong = bawong, dan lain-lain. Kebuaian = Kebuwayan (Ke-buway-an).
Huruf “i” behadopan jama “a, u, e, o” ditambah “y”. Contoh: tiuh = tiyuh, tia’ = tiya’, kiu’ = kiyu’, liom = liyom, liut = liyut, bia’ = biya’, mios = miyos, miah = miyah, liu = liyu, dan lain-lain.
Konsonan dihapi’ ruwa vokal umumni harus rangkap. Terutama say didepan huruf “e”. Contoh: heni = henni, helaw = hellaw, pekon = pekkon, sesat = sessat, bela = bella, ceca = cecca, gelu’ = gellu’, teduh = tedduh, dan lain-lain.
Say ma’ rangkap huruf “w” jama “y”. Contoh huruf “w”: huwi, buwi, buwah, cuwo, duwit, tuwah, siwok, siwo’, dan lain-lain. Contoh huruf “y”: baya, bayu, biyas, miyah, tiyak, waya, riyak-riyaw, dan lain-lain.
Sedongko huruf “h” harus selalu rangkap. Contoh: bahhu, guhha, jehhat, lehhot, nehha, pahhi’, sahhing, tuhha, tuhhan, dan lain-lain.
Selanjutni analisa apikah rangkap ataw ma’wat sesuwayko jama lafal lisanni. Contoh: cabi-jebbi, baca-cecca, pira-jerra, kucil-keccal, budar-beddar, tajor-jejjor, kasor-kessor, dan lain-lain.
Tabi’ puuun.
Salam.
Fath Syahbudin

Leave a Reply